ლექსიკოლოგიის სახელმძღვანელოდან, დავალება 2.1

დავალება ლექსიკოლოგიის სახელმძღვანელოდან (2.1). კითხვა: Ordnen Sie die folgenden Zeichen einem oder mehreren Zeichentypen zu. მიაკუთვნეთ გამოსახული სურათები ნიშნის შესაბამის ტიპს (იკონს, სიმბოლოს ან ინდექსს)